އަޅުގަނޑުމެންއާ ގުޅުއްވުމަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީސް އިންނާނީ ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، އަމީނީ މަގުގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރްކްޗަރ
އަމީނީމަގު، މާލެ

 secretariat@planning.gov.mv

 (+960) 3320202

 www.planning.gov.mv

ގުޅުއްވުމަށް